Menüler

ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS)


Bilgi Teknolojilerinden yararlanarak zamandan tasarruf sağlamak ve hızlı işlem yapmak, teşkilatımız personeli ve mali kaynaklarını daha verimli kullanmak maksatlarına yönelik olarak Elektronik Doküman Yönetim Sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesinde DSİ Genel Müdürlüğü öncü bir kamu kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluşumuz merkez ve taşra teşkilatında; 2006 yılından itibaren bilgisayar ortamında evrak üretimi, takibi, kontrolü, dosyalanması, arşivlenmesi, kurum dışında üretilen evrak bilgilerinin sisteme dâhil edilmesi, aranılan dokümanlara bilgisayar ortamında hızlı bir şekilde ulaşımı, elektronik imza kullanımı, kağıt, kalem, toner gibi sarf malzemelerinden tasarrufunun sağlanması vb. zikredilebilecek bir çok faydalar, oluşturulan Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) sayesinde mümkün olmuştur.

DSİ Genel Müdürlüğü 2006 - 2009 yıllarında DAYS' ın kullanımında yeterli bilgi ve tecrübeyi kazanmış, Haziran 2010 tarihinden itibaren de DAYS' ın yeni sürümü olarak geliştirme ve güncellemeye açık, yazılım ve kullanım hakları tamamen kuruluşumuza ait olan Elektronik Doküman Yönetim Sisteminin (EDYS) kullanımına geçmiştir.

15.03.2012 tarihinden itibaren de EDYS Yönergesinde belirtilen hususlar doğrultusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatının tamamında birimler arası yazışmalar ile DSİ dışındaki kurum, kuruluş ve şahıslarla yapılan yazışmalar da Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS) kullanılarak Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ile elektronik imzalı olarak yapılmaktadır.

SU VERİ TABANI PROJESİ (DSİ/SVT)


Projenin amacı; DSİ’nin kullandığı her türlü su kaynağına ait ölçme, değerlendirme ve modelleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin saklanması, raporlanması ve diğer uygulamalarda kullanılmasıdır.

Türkiye’nin yeraltı ve yüzey su kaynaklarından toplanan su ile ilgili tüm verilerin (miktar, kalite vb);

  • Uydu/GPRS/GSM üzerinden merkezdeki su veri tabanında toplanarak, hidrolik, hidrolojik, su miktarı ve su kalitesi açısından değerlendirilmesi, 
  • Hızlı ve doğru veriye ulaşılması,
  • Verilerin bir merkezde depolanması ve paylaşılması sağlanmaktadır.

DSİ-SVT genel olarak;

  1. Hidrometrik Verileri,
  2. Yeraltı Suyu Verilerini,
  3. Su Kalitesi Verilerini

istasyon bazında, belli zaman aralıklarında saklayacak, sorgulayacak ve kullanıcıların hizmetine çeşitli raporlar aracılığı ile sunacaktır.

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (BYS-MISNET)

Bilgi Yönetim Sistemi (BYS), kurumsal kaynak planlaması uygulamasıdır. Bu uygulamalar bir kurumda işgücü, makine, malzeme ve bütçe gibi kaynakların verilerini, bir arada tutan ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemleridir.  2005 yılından itibaren kuruluşumuz merkez ve taşra teşkilatında kaynak yönetimi kapsamında MISNET uygulaması kullanılmaya başlanmıştır.

Değişen zaman içerisinde, teknolojiyi daha modern uygulamalarla takip edebilmek, kurum personeli tarafından gelen taleplere daha hızlı cevap verebilmek ve bünyemizdeki kaynak verilerini daha sağlıklı takip edebilmek adına; MISNET uygulaması, 2012 yılı itibari ile Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)  adıyla güncellenmeye başlamış  ve ilk olarak Personel Modülünün yazılıp sisteme eklenmesi  ile aktif hale geçirilmiştir. BYS Strateji (Bütçe), Yatırım, Personel, Makine (Stok, Demirbaş, Makine İşletme, Satın Alma, Atölye, Etüt Maliyet, Arıza ve Talep ) Modülleri ile geliştirilmesine devam edilmektedir.

CBS PORTAL UYGULAMASI

DSİ bünyesinde geliştirilen CBS uygulamaları ile online olarak toplanan istasyon verilerine erişebileceğiniz bir portal uygulamasıdır.

CBS HARİTA PORTALI UYGULAMASI

DSİ bünyesinde yönetimi yapılan tüm tesislerin tek bir yerde gösterilmesi amacıyla hazırlanan uygulamada Depolama ve Taşkın Tesisleri ile Sulamalar ve HES’ler de gösterilmektedir.

CBS BARAJLAR UYGULAMASI

DSİ bünyesinde yönetimi yapılan İşletme ve İnşa Halindeki Depolama Tesislerinin DSİ altlıkları üzerinde hem DSİ iç ağında hem de internet ortamında sunulmasına imkan vermektedir.

CBS TAŞKIN UYGULAMASI

Taşkın Web Uygulaması ile Türkiye çapındaki taşkınlar ile ilgili Taşkın Tesisleri, Potansiyel Yerler, Taşkın Olayları gibi katmanlarının gösterilmesi amaçlanmaktadır.

HAVZA İŞLETME HİDROLOJİSİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI (1. ve 6. Kısımlar)

Havza İşletme Hidrolojisi Yönetim Sistemi uygulaması ile DSİ tarafından seviyeleri izlenen barajların harita üzerinde durumlarının gösterilmesi amaçlanmaktadır.

SU TAHSIS UYGULAMASI

Su Tahsis uygulaması Türkiye sınırları dahilindeki su tahsisleri ile ilgili kayıt, güncelleme ve raporlama  işlemlerini gerçekleştiren bir uygulamadır.

DEPOLAMA TESİSLERİ YÖNETİM SİSTEMİ (DTYS)

DTYS uygulaması ;Türkiye sınırları dahilindeki  depolama tesislerinin  kayıt,güncelleme ve raporlama  işlemlerini gerçekleştiren bir uygulamadır.

GÖZLEM İSTASYONLARI UYGULAMASI

Rasatlar Uygulaması; akım, göl, kar, meteoroloji ve müteferrik gözlem istasyonları verileri, sorgulama ve analiz yöntemleri ile son kullanıcıya aktarılmaktadır.

SU KALİTESİ UYGULAMASI

Su kalitesi uygulaması ile tüm istasyonlara ait özel hesaplama metotları ile su kalite seviyeleri ölçülmüş olup detay bilgi ekranları aktarılmaktadır.